Kutseõpetaja – esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus

HIND: 5000

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL

13.05-28.06

23.05-28.06

3.06-30.07

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  104 ak/h, millest 64 auditoorne ja praktiline töö ja 40 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 8 ak/h.

Õppekavarühm: Kasvatusteadus

Õppe alustamise nõuded: Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase, arvutikasutamise oskus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu on omandanud esmased teadmised ja oskused ning hoiakud tööks kutseõpetajana. Lisaks on omandanud valmisoleku enda professionaalseks arendamiseks ning elukestvas õppes osalemiseks.

Sihtrühm: Pedagoogilise ettevalmistuseta kutseõpetajad

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 8 päeva. 8 ak-tunnine õppepäev toimub -3 korda nädalas järjest.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • mõistab kutseõppe korraldust ja kutseõpetaja rolle ja vastutust õppe-kasvatusprotsessis; planeerib, viib läbi õppetunde ja hindab õppijate õpiväljundite saavutamist õppekavast lähtuvalt;
  • analüüsib enda tegevust õpetajana kvalifikatsiooninõuetest lähtuvalt; mõistab enda professionaalse arengu olulisust, omab valmisolekut õpinguid jätkata, ennast pidevalt iseseisvalt eri- ja tööalaselt täiendada.

Õppe sisu (peamised teemad);

I Õppimine. Õppimise käsitusi. Õpioskuste kujunemine. Õpimotivatsioon. Õppimist soodustava keskkonna loomine. Õppija individuaalsus ja sellega arvestamise võimalusi

II Õppeprotsessi kavandamine õppekavast tunnikavani. Kutseõppe korraldus. Õppekeskkond ja õpivara kutseõppes. Õppetegevuse dokumenteerimine, kutseõpetaja dokumentatsioon. Väljundipõhise õppe alused. Kooliõppekava koostamise põhimõtted. Mooduli rakenduskavade koostamine ja arendus. Üldõpingute ja võtmepädevuste lõimimine erialaõppes

III Õpetamine. Kutseõpetaja rollid õppe-kasvatusprotsessis. Esmakursuslaste kohanemise toetamine. Õppimist mõjutavad psühholoogilised tegurid.
Mõjutusvahendid. Juhendamine ja mentorlus. Teooriatunni ettevalmistamine ja läbiviimine. Praktilise tunni ettevalmistamine ja läbiviimine. Teooria- ja praktikaõppe lõimimine. Õppe- ja hindamismeetodite rakendamine. Iseseisva töö planeerimine ja juhendamine. Õpiväljundite saavutatuse hindamine, sh kujundav ja kokkuvõttev hindamine. Õppematerjalide koostamine. Infotehnoloogia vahendite kasutamine õppeprotsessis. Praktilise õppe ja praktika ettevalmistamine, läbiviimine, juhendamine ja hindamine.

IV Kutseõpetaja professionaalne areng. Kutseõpetaja töö tulemuslikkuse hindamine. Õpetaja enesehindamine. Õpetaja kutse-eetika. Inimväärtused kasvatuse alusena. Võrgustikud ja koostöö kutseõppes.

I arenguseminar: Kutseõpetaja kohanemisaasta põhimõtted, protsess, tegevuskava ning tööd alustava kutseõpetaja rollid ja vastutus kohanemisaastal. Mentorluse olemus ja mentorprotsess kutsekoolis, mentori rollid ja vastutus kohanemisaastal. Kutseharidus ja -koolitus Eestis, muutused kutseõppes. Kutseõpetaja karjäärimudelid ja õppimisvõimalused. Kutseõpetaja eneseanalüüs lähtuvalt kvalifikatsiooninõuetest.

II arenguseminar: Reflektsioon oma tööle kutseõpetajana või mentorina. Arengutrendid kutseõppes. Tunnivaatlus ja –analüüs.

III arenguseminar: Kohanemisaastale, sh koolitusprogrammi refleksioon ja tagasiside. Refleksioon tunnivaatlustele. Arengumappide esitlemine.

Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, praktilised ülesanded ja seminar, iseseisev töö.

Iseseisev töö: antud õppeülesannete täitmine õppepäevade vahelisel perioodil
Arengumapi koostamine ja esitlemine.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorses töös ja seminaridel;
• Kõikide antud õppeülesannete täitmine ja arengumapi koostamine ning esitlemine.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus kõikide esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitatud ja esitletud arengumapi alusel. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.