Juhatuse liikme õiguslik seisund

EDILON KOOLITUSED ON TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  16 ak/h auditoorne töö, millest 8ak/h auditoorne töö ja 8ak/ iseseisevtöö.

Iseseisevtöö on kaasusülesannete lahendamine.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

HIND: 1600 

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A  algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel või e-keskkond ZOOM

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel või e-keskkond ZOOM

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel või e-keskkond ZOOM

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised juhatuse liikme õiguslikust regulatsioonist ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtgrupp: Juhid, ettevõtjad, juhatuse liikmed, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Tunneb juriidilise isiku eri liikide juhatuse liikme õiguslikku regulatsiooni. Oskab kasutada erinevate õigusharude õigusallikaid tüüpiliste kaasuste lahendamisel, mis puudutavad juhatuse liikme õigusi, kohustusi ja vastutust.

Õppesisu

Juhatuse liikme tegevuse õiguskeskkond ja allikad • Juhatuse liikme valimine, esitatavad nõuded ja piirangud • Juhatuse liikme tagasikutsumine ja tagasiastumine, kohustused: hoolsuskohustus, lojaalsuskohutus • Juhatuse liikme lepingu õiguslik olemus, lepingu sisu ja praktilised soovitused, sotsiaalsed garantiid • Juhatuse liikme vastutuse mõiste ja liigid: tsiviilõiguslik vastutus, karistusõiguslik vastutus, vastutus maksuõigusrikkumiste eest

Õppemeetodid: loeng, seminar, praktilised ülesanded

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste kaasusülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ülesande lahendamise teel. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav

Õppematerjalide loend:  

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.