Juhtimisarvestus

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A  või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

JÕHVIS KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

Aastaringselt kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  46 ak/h, millest 30 auditoorne praktiline töö ja 16 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast,
peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele teoreetilised ja praktilised oskused mikro-ja väikeettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse täielikult ja edukalt läbinud õppijatel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami juhtimisarvestuse osa sooritamiseks.

Sihtrühm: Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda ja koostada eelarveid. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Õppe alustamise tingimused: Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 8 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

• liigitab kulusid ja arvestab erinevate majandusüksuste toodete/teenuste omahinda ning tasuvuspunkti, rakendades kuluarvestuse meetodeid;
• analüüsib finantsaruandeid, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs, trendianalüüs) ning suhtarvude ja KMK analüüsi lihtsamaid meetodeid;
• sõnastab ja rakendab majandusüksuse finantstegevuse planeerimise ja eelarvestamise lihtsamaid protseduure, meetodeid ja mudeleid.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 • Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia,
 • Koondeelarve koostamine;
 • Kuluarvestussüsteemid ja meetodid;
 • Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud;
 • Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos;
 • Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele;
 • Toodete omahinna kalkuleerimine;
 • Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs;
 • Investeeringute eelarvestamine;
 • Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Käsitletavad teemade ajaline jaotus:
• Juhtimisarvestus, kuluarvestus – 34 tundi;
• Finantsanalüüs – 8 tundi;
• Raha ajaväärtus – 4 tundi.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktilised ülesanded.

Iseseisev töö 16 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis, grupitöödes osalemine tunnis ja sooritanud ja õigeaegselt esitanud iseseivad tööd-testid.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele ning kirjalike testide sooritamisele.
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ülesannete lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

 1. Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
 2. Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
 3. Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 4. Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010
 5. Lektori poolt koostatud õppematerjalid ja õppeülesanded, sh e-õppematerjalid