Ettevõtluse kiirkursus, e-kursus

Edilon OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma  Juhtimine ja Haldus kvaliteedi hindamise 2023.

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

JÕHVIS KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KAHE KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

16.05- 28.06

20.05-28.06

3.06-30.07

12.06- 30.07

17.06-31.07

3.07- 23.08

15.07-31.08

2.09-25.10

Kursus sobib ettevõtlushuvilistele sh toetuse taotlejatele. Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex.  https://www.tootukassa.ee/et/teenused/ettevotlusega-alustamine/evat-taotlemine

KOKKU 120 ak/h, millest 26 ak/h auditoorne töö  ja praktiline töö ja 94 ak/h e-õpet.

Õppepäev on 9 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Äriidee olemasolu ja kindel soov alustada ettevõtlusega. Samuti ka algteadmised arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammidest, kuna iseseisev töö ja äriplaan koostatakse arvutis. Osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas OneDrive. Koolitus sisaldab loetavaid materjale. (e-õpe koos 3 juhendamissessiooniga))

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud teadmised ettevõtlusest ning oskused äriplaani koostamiseks. Isikud, kes soovivad omandada oskusi äriplaani koostamiseks, ning kes plaanivad koostada äriplaan oma idee teostamiseks ja soovivad selles juhendamist. 

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest.

Õppeaja kestus: Koolituse kestus on kuni 8 nädalat.

Õpiväljundid: 

  • oskab realiseerida äriideed sobivas ettevõtlusvormis;
  • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja oma äriideed;
  • analüüsib oma toote/teenuse vajadust;
  • analüüsib oma ettevõtte toote/teenuse arendusvõimalusi, planeerib ja eelarvestab turundusplaani;
  • selgitab raamatupidamise põhimõtteid ja maksunduse aluseid
  • koostab oma ettevõtte äriplaani koos finantsprognoosidega

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine- Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga. Äriidee, äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused. Ärikeskkond kui tegevuskeskkond. Makro- ja mikroaspektid. Toode, teenus, arendus ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused). Raamatupidamise põhialused–raamatupidamise seadus, kassa–ja tekkepõhine raamatupidamine. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes. Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt).

praktilise töö lühikirjeldus

Äriplaani koostamine- äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, ettevõtluskeskonna analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning teha praktilisi töid.

Iseseisev töö: Äriplaani koostamine, mille kohta annab koolitaja osalejale jooksvalt tagasisidet.

Õppematerjalide loend: konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest. Soovitav on iseseisvalt tutvuda lisaks seadusandlusega.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Iseseisvate tööde esitamine 100% ja iseseisva töö-äriplaani esitamine.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate töö-äriplaani põhjal. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav. Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õpet on võimalik läbida kiiremini, kui on ettenähtud õppeperiood.

Koolituse hind sisaldab loetavaid materjale ning edukale lõpetajale väljastatakse elektrooniline tunnistus!

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana.  Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.