Mentorluse tööriistad kooliõpetajate toetamisel

SOODUSHIND: 2500 kui vähemalt 10 osalejat

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL

5.06-31.07

13.06-30.07

3.07-31.08

15.07-31.08

4.09-31.10

16.09-31.10

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  160 ak/h, millest 50 auditoorne ja praktiline töö ja 110 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 12 ak/h.

Iseseisev töö 110 ak/h: Iseseisvaks tööks on erialase kirjandusega tutvumine, õpitu praktiseerimine ja õpipäeviku koostamine.

Õppekavarühm:  Juhtimine ja haldus.

Õppe alustamise nõuded: Koolitusele on oodatud alustavad, kogenud õpetajad, ja täiskasvanute koolitajad, kes soovivad õppida ja toetada kolleegide õppimist mentorsuhtes. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk:  Koolituse läbinu on õppinud koostöiselt töökohal, mõtestanud mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust, mõistnud enda rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendanud oskusi, kuidas partnerlussuhtes enam õppida ja teise professionaalset arengut toetada.

Sihtrühm: Koolitusele ootame alustavaid ja kogemusega õpetajad ja koolitajaid

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 4 päeva. 12 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • mõistab koostöist töökohal õppimise tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele;
  • teadvustab mentorluse võimalusi vastastikuse õppimise toetamiseks;
  • mõistab sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise olulisust ning kasutab mentorsuhtes dialoogi;
  • analüüsib ennast õppija, uurija ning teise inimese õppimise toetajana;
  • seab eesmärke ja annab professionaalset arengut toetavat tagasisidet.

Õppe sisu (peamised teemad);

I Õpetajaks kujunemine ja haridusasutusega kohanemine
Mentorlus kui koostöine õppimine. Mentorsuhte võimalused toetada alustava õpetaja ja kogenud kolleegi professionaalset arengut. Mentorluse roll õppijakeskses koolis. Professionaalse arengu seaduspärasused. Õppija ning õppimise toetaja roll, ülesanded ja oskused. Eesmärgistamine ja analüüs.

II Mentorlus kui dialoog
Koostöine õpikäsitus. Sotsiaalne ja emotsionaalne kompetentsus. Õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid. Suhtlemisoskused ja enesekohased oskused. Aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine. Kokkuvõtete tegemine. Minakaitse vältimine. Suhtlustasandid ja -tõkked.

III Õpetamine ja emotsionaalne praktika
Stress ja selle juhtimine. Tunded ja nende juhtimine. Kohalolu ja eemale astumine.

IV Mentorlus professionaalse arengu toetamisel
Koostöised tegevused professionaalses arengus. Supervisioon kui positsiooni muutus.

V Vaatlus
Professionaalset arengut ja motivatsiooni toetav tagasiside.

VI Fookus ja eesmärgid
Tagasiside ja eneseanalüüs. Eneseanalüüsi toetavad eri meetodid. Coaching õppimise toetamisel. Tegevuslikud meetodid.

VII Väärtustele toetumine ja eesmärkide suunas tegutsemine
Viis sammu eesmärkide seadmiseks. Mõtteviisi mõju õppimisele.

VIII Tähistamine
Mentorlus kui protsess. Õnnestumiste tähistamine. Tugevuste kaardistamine. Jõustamine. Väärtustav uurimine. Mentori ja õpetaja enesehoid.

Õppemeetodid: 

Koolitus on kogemuslik. Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid-vestlused, rollitreening, töö väikestes gruppides, situatsioonide vaatlemine ja analüüs. Iseseisev töö.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Koolitusel osaleja praktiseerib õpitut ja koostab õpipäeviku.
Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.