Õpetaja e-portfoolio koostamine õpetaja kutse taotlemiseks

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6  või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

25.07- 23.07

1.08-30.08

12.08-30.08

2.09-30.09

12.09-30.09

9.10-31.10

Kogu koolituse vältel on soovi korral olemas personaalne mentorlus. Mentor annab personaalset ja detailset abi e-portfoolio koostamisel 

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.):

40 akadeemilist tundi (30 tundi auditoorset tööd, sh 10 tundi praktikat, 10 tundi iseseisvat tööd. 10 ak-tunnine õppepäev, 3 õppepäeva järjest.

Iseseisev töö: Eneseanalüüsi koostamine kutseeksamiks valmistumise vormil kutsestandardi kompetentside kaupa

Õppekavarühm: Kasvatusteadus

Õppe alustamise nõuded:  Kutseõpetajana, pedagoogina, koolitajana töötamine, arvutikasutamise oskus ja Google konto olemasolu. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena oskad luua eneseanalüüsi õpetaja kutse taotlemiseks kutsestandardi kompetentside kaupa ja sobivat e-portfooliot Google Drive näitel.

Sihtrühm: kutseõpetajad, õpetajad, koolitajad jt, kes soovivad õpetaja kutset taotleda.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • koostab õpetaja kompetentside põhjal eneseanalüüsi;
  • kasutab Google Drive võimalusi e-portfoolio koostamiseks.

Õppesisu

Õpetaja kutse taotlemise protsess. Kellele on suunatud eri taseme õpetaja kutsed (õpetaja 6, õpetaja 7, vanemõpetaja 7)? Kuidas valida endale sobivat taset? Portfoolio koostamise põhitõed ja parimad võimalused e-portfoolio struktuuri kokku panemiseks Google Drive näitel. Portfoolio eneseanalüüsi esitlemine, tagasiside.

Õppemeetodid: loeng, seminar, praktikum

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
•osavõtt 70% kontaktõppe tundidest veebikeskkonnas ja iseseisvate tööde esitamine ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitatud ja esitletud portfoolio

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud eneseanüüsi põhjal ning koolituse lõpul esitatud ja esitletud e-portfoolio alusel.

Hindamine on mitteeristav

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

https://sites.google.com/view/katsetus-1-portfoolio/esileht?authuser=0

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.  Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.