Aruannete, prognooside, statistiliste aruannete, analüüside loomine tabelitöötlusprogrammi Excel abil 

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

29.08-30.08

1.08-31.08

8.08-30.08

12.08-30.08

4.09-30.09

18.09-30.09

1.10-30.10

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  26 ak/h, millest 2 ak/h auditoorne ja 24 praktiline töö.  9 ak-tunnine õppepäev.

Koolitusel osalemise eelduseks on soovituslik vähemalt keskharidus ja arvutikasutamise oskus algtasemel . Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolitus tulemusel on õppijal oskused erinevate tabelarvutusprogrammide võimaluste kasutamiseks töötulemuste ja funktsioonide automatiseerimiseks, arvutuste tegemiseks, samuti suurte andmemahtude töötlemiseks ja analüüsimiseks.

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes kasutavad oma töös tabelitöötlusprogrammi.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:

  • koostab tasuvuse ja efektiivsuse analüüse, kasutades analüüsi põhimeetodeid;
  • valmistab ette andmeid prognooside ja aruannete koostamiseks, lähtudes ettevõtte vajadustest ja koostab statistilisi aruandeid;
  • oskab töödelda ja analüüsida suuri andmehulki;
  • kasutab erinevaid Exceli funktsioone ning neid kombineerida arvutuste sooritamiseks.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides (2 tundi)

Töötamine tabeliga

Sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang

2. praktilise töö lühikirjeldus  nimetused ja mahud tundides (24 tundi)

Lahendajad ja analüüsivahend –10 tundi

Eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse stsenaariumid,  sorteerimine,  filtreerimine, tingimustega filtrid , vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest, vahekokkuvõtte Subtotal funktsioon, andmete otsimine, parandamine ja lisamine, mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine), valemite auditeerimine ja jälitamine.

Erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires – 10 tundi

Andmebaasifunktsioonid,  Loendus (Count, CountA, CountIF), Ümardamine, Tingimusfunktsioonid (If, SumIF), Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR), Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt), Statistikafunktsioonid, Kuupäevafunktsioonide kasutamine,  Nimeliste piirkondade kasutamine.

Risttabel (Pivot) – 4 tundi

Risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktiline töö

Õppematerjalide loend: 

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.