Ettevõtluse kiirkursus

Edilon OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma  Juhtimine ja Haldus kvaliteedi hindamise 2023.

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

16.05- 28.06

20.05-28.06

3.06-30.07

12.06- 30.07

17.06-31.07

3.07- 23.08

15.07-31.08

2.09-25.10

Kursus sobib ettevõtlushuvilistele sh toetuse taotlejatele. Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex. https://www.tootukassa.ee/et/teenused/ettevotlusega-alustamine/evat-taotlemine

KOKKU 100 ak/h, millest 40 ak/h auditoorne ja praktiline töö ja iseseisev töö 60 ak/h. Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud teadmised ettevõtlusest ning oskused äriplaani koostamiseks.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest.

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Äriidee olemasolu ja kindel soov alustada ettevõtlusega. Samuti ka algteadmised arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammidest, kuna iseseisev töö ja äriplaan koostatakse arvutis. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 4 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 8 nädalat.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • oskab realiseerida äriideed sobivas ettevõtlusvormis;
  • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja oma äriideed;
  • analüüsib oma toote/teenuse vajadust;
  • analüüsib oma ettevõtte toote/teenuse arendusvõimalusi, planeerib ja eelarvestab turundusplaani;
  • selgitab raamatupidamise põhimõtteid ja maksunduse aluseid
  • koostab oma ettevõtte äriplaani koos finantsprognoosidega

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (40 tundi) nimetused ja mahud tundides

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine- Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga. Äriidee, äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused. Ärikeskkond kui tegevuskeskkond. Makro- ja mikroaspektid. Toode, teenus, arendus ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused). Raamatupidamise põhialused–raamatupidamise seadus, kassa–ja tekkepõhine raamatupidamine. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes. Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt).

2. auditoorse praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides 

Äriplaani koostamine – äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, ettevõtluskeskonna analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos. Äriplaani kaitsmine.

Iseseisev töö 60 ak/h: Äriplaani koostamine. Praktiliste ülesannete esitamine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, rühmatöö, ajurünnak.

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest ja iseseivate tööde esitamine ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitatud äriplaan ja kaitsud äriplaan.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitatud ja kaitstud äriplaani alusel. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.