Maksuõigus

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVIS KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

26.06-31.07

8.07-31.07

22.07-31.07

1.08-31.08

19.08-30.08

6.09-30.09

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  26 ak/h, millest 26 ak/h auditoorne ja praktiline töö. 

9 ak-tunnine õppepäev.

Õppekavarühm: Õigus

Koolituse eesmärk: 

Koolituse läbinutel isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuõigusest.

Sihtrühm: Ettevõtete juhid, raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtjad ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppe alustamise nõuded:  soovitavalt vähemalt keskharidus ja arvuti kasutamise oskus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

• selgitab maksukorralduse üldpõhimõtetest;
• arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele;
• orienteerub makse puudutavas seadusandluses, kasutades vastavaid seadusesätteid;
• täidab ja esitab maksudeklaratsioone;
• selgitab rahvusvaheliste tehingute maksustamist;
• nimetab sanktsioonide maksuseaduste rikkumise korral.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);
• Töö tasustamine ja maksustamine
Töötamise register. Töö tegemise vormid ja maksustamise võrdlus. Tulumaks ja maksuvaba tulu. Sotsiaalmaks ja selle erijuhud. Töötasu alammäär. Bruto- ja netotasu. Ravikindlustuse kehtivus. Haigushüvitise maksmine ja maksustamine. Puhkusetasu maksmine ja maksustamine;
• Ettevõtlus ja maksustamine
Ettevõtlustulu maks. Ettevõtte tulumaks. Dividendide maksustamine. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud. Lähetuskulud. Erisoodustused. Ettevõtte sõiduauto ja kaubikute kasutamine. Isikliku sõiduauto hüvitise maksmine. TSD ja selle lisad;
 Käibemaks
Määrad, maksuvaba käive, käibemaksu arvestus, käibe tekkimise aeg – üldreegel, pöördkäibemaks, deklaratsioonid (KMD, KMD INF, VD);
• Maksumenetluse üldpõhimõtted
Maksumaksja õigused ja kohustused maksumenetluses. Maksuhalduri õigused ja kohustused maksumenetluses. Maksukontrolli läbiviimise põhimõtted;
• Rahvusvaheliste tehingute maksustamine
Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg. Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu;
• Käibemaksuvabastused ja sisendkäibemaksu arvestus
Maksuvabastuste mõju, kinnisasja käibemaksuga maksustamine, sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised põhimõtted, sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg ja tingimused. Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine ja sisendkäibemaksu ümberarvestus.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktiline töö

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Kasulikud lingid internetis:
• Ülevaade ettevõtte maksudest | Eesti.ee (https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/maksud-ja-toll/uelevaade-ettevotte-maksudest/)
• Äriklient | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee) (https://www.emta.ee/et/ariklient)
• Abiks alustavale ettevõtjale | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee) (https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/abiks-alustavaleettevotjale

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 70% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.