Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga

EDILON KOOLITUSED ON TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  84 ak/h, millest 48 auditoorne ja praktiline töö ja 36 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 8 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

HIND: 2000 + km

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, 

TARTUS SOOLA 6, 

RAKVERES LAI 7

VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL

TALLINNAS algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

TARTUS algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel

SOBIB NII ALGAJATELE KUI EDASIJÕUDNUTELE.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise algteadmised ja oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ja Merit Palk.

Sihtrühm: Alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust.

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil ja motivatsioon õppimiseks. Vähemat põhiharidus ja vanusepiirang puudub.

Õppeaja kestus: toimub 6 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu tunneb ja mõistab majandusarvestuse alast terminoloogiat, raamatupidamise seadust ja RTJ-e. Tunneb varasid, kohustusi, omakapitali, kulusid, tulusid. Rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel. Koostab päevaraamatu, pearaamatu ja käibearuande. Koostab etteantud andmetel bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande. Teab ja oskab täita vajadusel maksudeklaratsioone.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (12 tundi) nimetused ja mahud tundides

Õigusnormid, tavad mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid, varad, kohustused, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, omakapitali muutustearuanne, lisad, raamatupidamise sise-eeskiri, tegevusaruanne, maksud ja kulujuhtimine. Ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja FIE raamatupidamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus (36 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, bioloogilise vara arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu, sihtfinantseerimise arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaruande koostamine, maksuarvestus.

Kursusel kasutatakse tarkvara 2 päeva.

Iseseisev töö 36 ak/h: Koolituse käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid ning tutvutakse erialase kirjandusega.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis, kirjalikud testid
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise
vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele ning
kirjalike testide sooritamisele.
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.
Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Soovitatav kirjandus lisaks
 Raamatupidamise seadus
 Äriseadustik
 Käibemaksuseadus
 Maksukorralduse seadus
 Sotsiaalmaksuseadus
 Tulumaksuseadus
 Töölepingu seadus
 Töötuskindlustuse seadus
 Võlaõigusseadus

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom. 
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.