Väikeettevõtte raamatupidamine Merit Aktiva ja Merit Palk programme kasutades

EDILON KOOLITUSED ON TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  80 ak/h, millest 40 auditoorne praktiline töö ja 40 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 8 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A  või e-keskkond ZOOM

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM

VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL

TALLINNAS algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

TARTUS algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise algteadmised, oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist ja maksuarvestust programmis Merit Aktiva ja Merit Palk.

Sihtrühm: Alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust.

Õppeaja kestus: toimub 5 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas.

Õpiväljundid: 

Korraldab ettevõtte majandusarvestuse lähtuvalt õigusaktidest. Rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel. Koostab päeva- ja pearaamatu ning käibeandmiku. Koostab etteantud andmetel bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande. Korraldab töötasuarvestuse ja käibemaksuarvestuse lähtudes õigusaktidest. Oskab arvestada ja kirjendada töötasu. Koostab ja esitab deklaratsioonid lähtuvalt õigusaktidest.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (10 tundi) nimetused ja mahud tundides

Õigusnormid, tavad mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid, varad, kohustused, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, omakapitali muutustearuanne, lisad, raamatupidamise sise-eeskiri, tegevusaruanne. Maksud ja maksed, töötasu maksustamine, erisoodustused, kingitused, annetused ja vastuvõtukulud. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Käibemaksuarvestus. Erinevad tööõiguslikud suhted, töötasu arvestamine. Merit Aktiva ja Merit Palk programmi tutvustamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus (30 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, bioloogilise vara arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaruande koostamine, maksuarvestus, töötasu arvestamine, arvestab maksud lihtsamatelt töötasu, erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude ja käibemaksuga maksustamise juhtudelt ning kajastab need majandustarkvaras. Maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine.

Iseseisev töö 40 ak/h: Koolituse käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid ning tutvutakse erialase kirjandusega.

Kursusel kasutatakse tarkvara 2 päeva 16 ak/h.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis, kirjalikud testid
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise
vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele ning
kirjalike testide sooritamisele.
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.
Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Kohustuslik kirjandus lisaks

 Riigi Teatajast ja kehtestatud Rahandusministri 22.12.2017 määrusega nr 105 “Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine”.
 Raamatupidamise seadus
 Äriseadustik
 Käibemaksuseadus
 Maksukorralduse seadus
 Sotsiaalmaksuseadus
 Tulumaksuseadus
 Töölepingu seadus
 Töötuskindlustuse seadus
 Võlaõigusseadus

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom. 
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.