Coachingu väljaõpe

HIND: 5000

SOODUSHIND: 4000, kui grupis vähemalt 7 inimest

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6  või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

Aastaringselt kokkuleppel 

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) : 160 ak/h, millest 60 ak/h auditoorne ja iseseisev töö 100 ak/h

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Eeldus on hea enese ja teiste juhtimise ning arendamise kogemus, samuti eelnev kokkupuude coaching’uga, olgu siis coach’ina, kliendina või koolitusel osalenuna.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinutel on põhjalikud teadmised juhtimis-coaching‘u põhimõtetest ja oskused selle läbiviimiseks. Coachina tegutsemiseks omandad teadmised, kuidas luua kliendiga vastastikusel austusel ja usaldusel põhinev coaching’u suhe ning kuidas kasutada coaching’u baasmudeleid.  Coachina toetad oma klientide arengut, aidates neil väljakutsetele lahendusvariante leida. 

Õppeaja kestus: toimub 6 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas.

Sihtrühm: Programm on mõeldud neile, kes soovivad coaching’uga professionaalselt tegeleda ja/või kasutada coaching’u oskusi igapäevases juhtimises.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • selgitab ja kasutab coaching’u võtmemudeleid ja -tehnikaid;
  • loob ja viib läbi professionaalseid coaching’u-sessioone, mis põhinevad isiklikul coaching’u-mudelil

Õppesisu:

1-2 päev I moodul
Coaching’u-suhte alustamine: kliendi pühendumise saavutamine
Koostöökokkulepete sõlmimine ja usaldusliku suhte loomine
Coaching’u põhialuste ja –mudelite analüüs
Lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide seadmine
Aktiivse kuulamise ja efektiivsete küsimuste esitamise treenimine
Töö isikliku coaching’u-mudeliga
Coaching’u harjutamine ja tagasiside

3-4 päev II moodul
Coaching’u-suhte arendamine: arusaamise süvendamine
Erinevate coaching’u-võtete ja –tehnikate (GROW, lahenduskeskne meetod, loovmeetodid, Gestalt) tundmaõppimine ja treenimine
Coaching’u-eetika ja isiklikud piirangud
Coaching’u harjutamine ja tagasiside
Töö isikliku coaching’u-mudeliga

5-6 päev III moodul
Coaching’u-suhte lõpetamine: kokkuvõte ja edasised sammud
Coaching organisatsiooni ja juhtimise kontekstis
Lahenduskeskne coaching
Supervisioon kui coach’i professionaalsuse tagatis
Coaching’u-protsessi lõpetamine ja tagasiside kõigile osapooltele
Coaching’u harjutamine ja tagasiside (koos videoanalüüsiga)
Töö isikliku coaching’u-mudeliga

Õppemeetodid: suhtluspõhine näitlikustatud loeng, arutelu, diskussioon, grupitöö, praktikum .

Õppevorm: kombineeritud

Õpikeskkonna kirjeldus:Kontaktõpe ja/või veebis Zoomi keskkonnas.

Programm sisaldab ja selle edukas läbimine eeldab:

  • täismahus osalemist programmi kõigis moodulites;
  • osaleja arengut toetavat individuaalset coaching’ut peale teist ja kolmandat moodulit;
  • osalemist kuuel grupidiskussioonil (iga mooduli järgselt toimub kaks diskussiooni, neist üks juhendajaga ja üks iseseisva väikese grupina);
  • KHP läbimist, sh. esseed oma isiklikust arenguteest, isikliku coaching‘u-stiili ja -mudeli väljatöötamist ning esitlemist; 
  • õppematerjalide ja kirjanduse läbitöötamist;
  • e-õppe programmi läbimist;
  • aktiivset praktiseerimist läbi programmi minimaalselt kahe kliendiga.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest ja iseseivate tööde esitamine, ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitlemist.

Hindamismeetodid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktilise harjutamise ja esitatud iseseisvate tööde põhjal koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Kõik praktilised harjutused ja iseseisvad tööd peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppematerjalide loend:  

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest. Õppetööd toetab erialane kirjandus ja läbi programmi toimuv e-õpe (õpitu kordamine, materjalid eesseisvaks mooduliks, videoklipid).

Erilist tähelepanu pööratakse iseseisvale tööle ja harjutamisele – moodulite vahelistel aegadel toimuvad grupikohtumised, individuaalsed coaching’u-sessioonid programmi juhendaja(te)ga ning coaching’u praktiseerimine minimaalselt 2 kliendiga täismahus (a´ 6 sessiooni).

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, coach. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi EBSi ja TalTechi coachingu koolitustel, ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, raamatupidamisprogrammi Merit koolitusel jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.