Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Edilon OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 Edilon OÜ pakub erinevatel teemadel nii praktilisi kui ka teoreetilisi koolitusi.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel õppijatega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

• Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Edilon Koolituskeskus viib läbi koolitusi koolitusruumides, mis vastavad turvalise ja ohutu töökeskkonna nõuetele.

• Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ja on väljundipõhine.

3.3 Edilon OÜ koolitusprogrammide õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

• õppekava nimetus;

• õppekavarühm;

• õpiväljundid;

• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

• õppe sisu;

• õppekeskkonna kirjeldus;

• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

• Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolitusi viivad läbi vastava erialase ja töökogemusega koolitajad. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Koolitaja peab koostama iga koolituse jaoks koolitusmaterjalid vastavalt õppekavale.

4.3 Koolitaja esitab Edilon OÜ juhtkonnale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

• Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolituse lõpus täidavad osalejad tagasiside lehe. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Tagasisidet saab anda nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Tagasiside vastuseid analüüsitakse ning tulemuste põhjal tehakse vastavad parendused ja muudatused tulevastes koolitustes.