Ettevõtlus ja raamatupidamine Merit Aktiva ja Merit Palk programme kasutades

HIND: 5000

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

1.04-24.04

3.04-31.05

10.04-24.05

1.05-31.06

Kursus sobib ettevõtlushuvilistele sh toetuse taotlejatele. Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex. 

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)

KOKKU 200 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne ja praktiline töö+ iseseisev töö 170 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud teadmised ettevõtlusest ning oskused äriplaani koostamiseks. Lisaks on õppijal raamatupidamise algteadmised, oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist ja maksuarvestust raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ning palgaarvestust programmis Merit Palk.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest ja soovivad õppida raamatupidamise põhitõdesid ja korraldada väikeettevõtte raamatupidamist.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus. Äriidee olemasolu ja kindel soov alustada ettevõtlusega. Samuti ka algteadmised arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammidest, kuna iseseisev töö ja äriplaan koostatakse arvutis. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu. Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning teha praktilisi töid.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas OneDrive. Koolitus sisaldab loetavaid materjale.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas järjest. Koolituse kestus on kuni 8 nädalat.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Moodul 1: Ettevõtluse kiirkursus, e-õpe

 • oskab realiseerida äriideed sobivas ettevõtlusvormis;
 • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja oma äriideed;
 • analüüsib oma toote/teenuse vajadust;
 • analüüsib oma ettevõtte toote/teenuse arendusvõimalusi, planeerib ja eelarvestab turundusplaani;
 • mõistab raamatupidamise põhialuseid ja maksunduse aluseid;
 • koostab oma ettevõtte äriplaani koos finantsprognoosidega.

Moodul 2: Väikeettevõtte raamatupidamine Merit Aktiva ja Merit Palk programme kasutades

 • korraldab ettevõtte majandusarvestuse lähtuvalt õigusaktidest;
 • rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel;
 • koostab etteantud andmetel bilansi ja kasumiaruande;
 • korraldab töötasu arvestuse ja käibemaksuarvestuse lähtudes õigusaktidest;
 • arvestab töötasu, puhkuse tasu, ajutise töövõimetuse hüvitist;
 • arvestab maksud töötasu, erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude ja käibemaksuga maksustamise juhtudelt ning kirjendab need majandustarkvaras;
 • koostab ja esitab deklaratsioonid lähtuvalt õigusaktidest.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

Moodul 1: e-õpe (kogumaht 120 ak/h e-õpe)

1.auditoorse töö teemad (30 tundi)

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine- Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused. Ärikeskkond kui tegevuskeskkond. Makro- ja mikroaspektid. Toode, teenus ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused). Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt). Raamatupidamise põhialused–raamatupidamise seadus, kassa–ja tekkepõhine raamatupidamine. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes.

2. praktilise töö lühikirjeldus  

Äriplaani koostamine – äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, ettevõtluskeskonna analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos. Äriplaani kaitsmine.

Iseseisev töö: Äriplaani koostamine. Praktiliste ülesannete esitamine.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning teha praktilisi töid.

Moodul 2: (kogumaht 80 ak/h, millest 30 auditoorne praktiline töö ja 50 ak/h iseseisev töö)

1.auditoorse töö teemad 

Õigusnormid, tavad mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid, varad, kohustused, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, lisad, raamatupidamise sise-eeskiri, tegevusaruanne. Maksud ja maksed, töötasu, töötasu arvestamine ja väljamaksmise kord, ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine väljamaksmise kord, erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulude ja ettevõtlusega mitte ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine. Käibemaksuarvestus ja maksustamine. Erinevad tööõiguslikud suhted. Merit Aktiva ja Merit Palk programmi tutvustamine ja kasutamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus 

Majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaruande koostamine, töötasu arvestamine, puhkuse tasu arvestamine, ajutise töövõimetuse hüvitise arvestamine ja kirjendamine, maksude arvestamine töötasu, erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude ja käibemaksuga maksustamise juhtudelt ning nende kirjendamine majandustarkvaras. Maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine.

Iseseisev töö 50 ak/h: Koolituse käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid ning tutvutakse erialase kirjandusega.

II moodulis kasutatakse tarkvara 16 ak/h.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Moodul 1 e-õpe: osavõtt vähemalt 100% e-õppe tundidest ja iseseivate tööde esitamine ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitatud ja kaitstud äriplaan.

Moodul 2 osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest ja praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Moodul 1

• õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitatud ja kaitstud äriplaani alusel. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.  Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Moodul 2

• õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele ning kirjalike testide sooritamisele. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom.
 Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina. EKOMAR HG OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.