Koostöise õppimise toetamine

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL

27.05- 26.07

5.06-31.07

13.06-30.07

3.07-31.08

15.07-31.08

4.09-31.10

16.09-31.10

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  160 ak/h, millest 50 auditoorne ja praktiline töö ja 110 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Iseseisev töö 110 ak/h: Iseseisvaks tööks on erialase kirjandusega tutvumine ja
eneseanalüüsi koostamine ja esitamine

Õppekavarühm: Kasvatusteadus

Õppe alustamise nõuded: Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase, arvutikasutamise oskus ja eelnev töötamise kogemus koolis on soovituslik. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk:  Koolituse läbinu on õppinud koostöiselt töökohal, kohanenud õpetaja rolli ja haridusasutusega, väärtustab õpetajaks olemist kui kestvat professionaalset arengut ja ennast kui õpetajat

Sihtrühm: Koolitusele ootame alustavaid ja kogemusega õpetajad ja koolitajaid

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 5 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

 Mõistab koostöist töökohal õppimise tähendust koolis ja selle mõju individuaalsele õppimisele;

 teadvustab õpetaja rolli ja on kohanenud haridusasutusega;

 teadvustab koostöövajadust ja -võimalusi eri osapooltega;

 annab tagasisidet ja jagab tunnustust;

 teab toetavate õpikeskkondade loomise võimalusi;

 mõistab ennast kui suhtlejat ja enda rolli eri suhtlussituatsioonides;

 arendab ja kasutab enda liidrioskusi, analüüsib ennast õppijana ja õpetajana;

 on valmis isikliku professionaalse arengu juhtimiseks.

Õppe sisu (peamised teemad);

I Koostööoskuste kujunemine organisatsioonis
Koostöise õppimise olemus. Koostöine õppimine kui võimalus toetada professionaalset arengut, kohanemist ja muutumise protsesse. Õpetaja roll, kutseeetika. Kohanemine haridusasutusega. Haridusasutus kui organisatsioon ja organisatsiooni kultuur. Koostöö ja seda mõjutavad tegurid. Koostöö- ja suhtlemisvalmidus eri sihtgruppidega. Töö lastevanematega, usaldussuhte loomine ja hoidmine (sh koosolekute ülesehitamine, ettevalmistamine, läbiviimine). Koostöövõimalused kolleegidega. Töö planeerimine pikemaks perioodiks, oma aja planeerimine. Hindamine, tagasiside ja selle planeerimine.

II Grupi juhtimine ja toimetulek ebakohase käitumisega
Klass kui grupp, grupiprotsesside juhtimine, grupisuhete kujundamine, liidrioskuste arendamine. Distsipliiniprobleemide lahendamise hierarhia eri tasandid. Ebakohase käitumise põhjused ja eesmärgid. Erivajadustega laste märkamine. Ennastjuhtiva käitumise kujundamine. Konkreetsed strateegiad ja õpetaja eneseanalüüs. Õpetaja efektiivne enesekehtestamine: selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, probleemide lahendamise oskus. Õpetaja verbaalne ja mitteverbaalne käitumine. Keel ja kõne. Kehakeel.

III Eneseanalüüs. Õpikeskkonna kujundamine ja motivatsiooni toetamine
Eneseanalüüsioskused arengu suunajana, enesehindamise võimalused. Analüüsi 3 aspekti: iseenesest, tegevusest ja õpilasest lähtuv. Küsimused analüüsimisel: protsessile suunatud, tulemusele suunatud. Õpimotivatsioon soodsa õpikeskkonna kujundamisel. Eesmärkide seadmine ja tulemuste kavandamine. Tagasiside andmine õpilastele, tunnustuse jagamine. Ebaõnnestumise muutmine motiveerivaks tagasisideks. Toimivad ja mittetoimivad motivatsiooni strateegiad.

IV Professionaalne areng. Ühe tööaasta analüüs. Edasise arengu kavandamine.

Õppemeetodid: Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, ümberpööratud klassiruumi meetodit, juhtumianalüüse, praktilisi töid ning iseseisev töö-eneseanalüüs.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest ja eneseanalüüs
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Koolitusel osaleja koostab ja esitab eneseanaüüsi

Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Müügiesindaja

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

KOKKU 60 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne ja praktiline töö ja iseseisev töö 30 ak/h. Õppepäev on 10 ak/h.

Iseseisev töö 30 ak/h: analüüsitakse kliendibaasi, koostatakse müügipakkumine, valmistatakse ette toote/teenuse esitlus ning analüüsitakse tulemusi. Võib luua iseseisvalt WordPressi veebilehe.

Õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal  teadmised ja oskused müügitööks, et esindada tootjaid, teenusepakkujaid, jae- ja hulgimüüjaid suhtluses nii äri kui eraklientidega, toodete ja teenuste tutvustamiseks ning kasumlikuks müügiks olemasolevatele ja uutele klientidele ning tagada esindatava ettevõtte ärieesmärkide täitmine ja lojaalne kliendibaas.

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud huvilised, kes soovivad tööle asuda
müügiesindajana, kliendihaldurina, müügiedendajana ja vajavad
müügitöö alaseid teadmisi tööle asumiseks või oma ettevõttes müügi
edendamiseks. Eelnev müügitöö kogemus ei ole vajalik.

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 3 korda nädalas järjest. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

 analüüsib turusituatsiooni;
 planeerib turundus ja müügitegevusi;
 kasutab erinevaid müügitehnikaid;
 analüüsib müügitulemusi;
 kavandab tegevused müügijärgselt

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 müük, telefonimüük ja isiklik müük;
 turunduskanalid ja turundustegevused. Koduleht. Ärimeedia.
Kujundamine, masspostitused, kliendibaasi koostamine, uudiskirjad (nendega liitumine).
 müügistrateegia ja müügikorraldus. Turuanalüüs. Kliendivajaduste väljaselgitamine. Segmenteerimine, väärtuspakkumine, tooteportfell. Müügimeeskonna töö korraldus. Müügiplaani koostamine, jälgimine ja täitmine.
 müügiprotsess. Müügiprojekti juhtimine. Müügitulemuste analüüs.
 müügipsühholoogia ja müügitehnikad. Closingu tehnikad. Juurde-, rist- ja lisamüük.

Õppemeetodid: Interaktiivne suhtluspõhine loeng, grupiarutelud, praktilised tööd, juhtumianalüüsid, iseseisev töö

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

● osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
● praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine
tunnis.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav.

Seatud õpiväljundeid hinnatakse teemapõhiselt:
 Analüüsib turusituatsiooni. Planeerib müügitegevusi-Hindamismeetod-juhtumi analüüs. Hindamiskriteerium-planeerib müügitegevusi vastavalt
turusituatsioonile
 Kasutab erinevaid müügitehnikaid -Hindamismeetod- teenuse või toote esitlus. Hindamiskriteerium- kasutab vähemalt ühte müügitehnikat
 Analüüsib müügitulemusi -Hindamismeetod- praktiline töö. Hindamiskriteerium- kasutab analüüsi meetodeid ja toob välja peamised järeldused.
 Kavandab tegevused müügijärgselt. Hindamismeetod-juhtumi analüüs. Hindamiskriteerium- juhindub kliendihalduse põhimõtetetest.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Kutseõpetaja – esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus

HIND: 5000

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL

13.05-28.06

23.05-28.06

3.06-30.07

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  104 ak/h, millest 64 auditoorne ja praktiline töö ja 40 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 8 ak/h.

Õppekavarühm: Kasvatusteadus

Õppe alustamise nõuded: Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase, arvutikasutamise oskus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu on omandanud esmased teadmised ja oskused ning hoiakud tööks kutseõpetajana. Lisaks on omandanud valmisoleku enda professionaalseks arendamiseks ning elukestvas õppes osalemiseks.

Sihtrühm: Pedagoogilise ettevalmistuseta kutseõpetajad

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 8 päeva. 8 ak-tunnine õppepäev toimub -3 korda nädalas järjest.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • mõistab kutseõppe korraldust ja kutseõpetaja rolle ja vastutust õppe-kasvatusprotsessis; planeerib, viib läbi õppetunde ja hindab õppijate õpiväljundite saavutamist õppekavast lähtuvalt;
  • analüüsib enda tegevust õpetajana kvalifikatsiooninõuetest lähtuvalt; mõistab enda professionaalse arengu olulisust, omab valmisolekut õpinguid jätkata, ennast pidevalt iseseisvalt eri- ja tööalaselt täiendada.

Õppe sisu (peamised teemad);

I Õppimine. Õppimise käsitusi. Õpioskuste kujunemine. Õpimotivatsioon. Õppimist soodustava keskkonna loomine. Õppija individuaalsus ja sellega arvestamise võimalusi

II Õppeprotsessi kavandamine õppekavast tunnikavani. Kutseõppe korraldus. Õppekeskkond ja õpivara kutseõppes. Õppetegevuse dokumenteerimine, kutseõpetaja dokumentatsioon. Väljundipõhise õppe alused. Kooliõppekava koostamise põhimõtted. Mooduli rakenduskavade koostamine ja arendus. Üldõpingute ja võtmepädevuste lõimimine erialaõppes

III Õpetamine. Kutseõpetaja rollid õppe-kasvatusprotsessis. Esmakursuslaste kohanemise toetamine. Õppimist mõjutavad psühholoogilised tegurid.
Mõjutusvahendid. Juhendamine ja mentorlus. Teooriatunni ettevalmistamine ja läbiviimine. Praktilise tunni ettevalmistamine ja läbiviimine. Teooria- ja praktikaõppe lõimimine. Õppe- ja hindamismeetodite rakendamine. Iseseisva töö planeerimine ja juhendamine. Õpiväljundite saavutatuse hindamine, sh kujundav ja kokkuvõttev hindamine. Õppematerjalide koostamine. Infotehnoloogia vahendite kasutamine õppeprotsessis. Praktilise õppe ja praktika ettevalmistamine, läbiviimine, juhendamine ja hindamine.

IV Kutseõpetaja professionaalne areng. Kutseõpetaja töö tulemuslikkuse hindamine. Õpetaja enesehindamine. Õpetaja kutse-eetika. Inimväärtused kasvatuse alusena. Võrgustikud ja koostöö kutseõppes.

I arenguseminar: Kutseõpetaja kohanemisaasta põhimõtted, protsess, tegevuskava ning tööd alustava kutseõpetaja rollid ja vastutus kohanemisaastal. Mentorluse olemus ja mentorprotsess kutsekoolis, mentori rollid ja vastutus kohanemisaastal. Kutseharidus ja -koolitus Eestis, muutused kutseõppes. Kutseõpetaja karjäärimudelid ja õppimisvõimalused. Kutseõpetaja eneseanalüüs lähtuvalt kvalifikatsiooninõuetest.

II arenguseminar: Reflektsioon oma tööle kutseõpetajana või mentorina. Arengutrendid kutseõppes. Tunnivaatlus ja –analüüs.

III arenguseminar: Kohanemisaastale, sh koolitusprogrammi refleksioon ja tagasiside. Refleksioon tunnivaatlustele. Arengumappide esitlemine.

Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, praktilised ülesanded ja seminar, iseseisev töö.

Iseseisev töö: antud õppeülesannete täitmine õppepäevade vahelisel perioodil
Arengumapi koostamine ja esitlemine.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorses töös ja seminaridel;
• Kõikide antud õppeülesannete täitmine ja arengumapi koostamine ning esitlemine.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus kõikide esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitatud ja esitletud arengumapi alusel. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.