Ettevõtluse e-kursus

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 80 ak/h 

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

HIND: 2400 eurot

HINNA SEES ÄRIPLAANI KOOSTAMISE MENTORLUS 16 AK/H

STARDIPAUK: koheselt kui mobiilipangas ülekanne sooritatud

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL 

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt. Kursuse koostamisel on kasutatud üle 200 lk asjakohaseid õppematerjale alustavale ettevõtjale.

Iseseisvaks omandamiseks sobiva e-kursuse materjalidele pääsed mugavalt ligi igal pool, kus on olemas arvuti ja internetiühendus – õpi, millal ning kus ise soovid! Koolituse materjalid saadetakse Sulle Sinu sisestatud e-posti aadressileVAJALIK LUGEMIS- ja KIRJUTAMISOSKUS.

Pakume 30 päeva tasuta nõustamist unistuste elluviimiseks!

Õppe alustamise tingimused: Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Arvuti kasutamise oskus ning võimalus kasutada interneti ligipääsuga arvutit. Õppe keel on eesti keel ning eelduseks on selle valdamine vähemalt B2 tasemel. E-õpe eeldab suuremat iseseisvalt töötamise oskust.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest.

Õppeaja kestus: toimub 10 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile.

Õpiväljundid: Edukas koolituse läbinu mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi, omab ülevaadet äritegevuse võimalustest, teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid, teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida, orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada, tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel, saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast, tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani. Oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist ja koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada, tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid, oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid ja leida rahastamisallikaid, teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada, teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid. Koostab investorile vajadusel äriplaani.

Õppesisu:

Ettevõtluse e-kursusel läbitavad teemad:
– Ettevõtluse olemus, ettevõtja isikuomadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused
– Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine
– Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused)
– Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt)
– Raamatupidamise põhialused – raamatupidamise seadus, kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine
– Maksunduse alused, maksustamine – tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed
– Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
– Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
– Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused

Praktilise töö lühikirjeldus:Äriplaani koostamine –äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos, äriplaani kaitsmine.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning nende põhjal koostada praktiline töö- äriplaan.

Iseseisev töö: Koolituse jooksul esitatakse üks iseseisev töö-äriplaan, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet. E-õppe keskkonnas iseseisvalt materjalide omandamine ja praktilise töö sooritamine.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
iseseiva töö-äriplaani esitamine
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisva töö-äriplaani põhjal ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII.  2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja. Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.