Müügiesindaja

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

13.05-31.05

15.05- 31.05

27.05-21.06

3.06-30.06

12.06- 28.06

4.07- 31.07

15.07-31.08

12.09-30.09

KOKKU 60 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne ja praktiline töö ja iseseisev töö 30 ak/h. Õppepäev on 10 ak/h.

Iseseisev töö 30 ak/h: analüüsitakse kliendibaasi, koostatakse müügipakkumine, valmistatakse ette toote/teenuse esitlus ning analüüsitakse tulemusi. Võib luua iseseisvalt WordPressi veebilehe.

Õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal  teadmised ja oskused müügitööks, et esindada tootjaid, teenusepakkujaid, jae- ja hulgimüüjaid suhtluses nii äri kui eraklientidega, toodete ja teenuste tutvustamiseks ning kasumlikuks müügiks olemasolevatele ja uutele klientidele ning tagada esindatava ettevõtte ärieesmärkide täitmine ja lojaalne kliendibaas.

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud huvilised, kes soovivad tööle asuda müügiesindajana, kliendihaldurina, müügiedendajana ja vajavad müügitöö alaseid teadmisi tööle asumiseks või oma ettevõttes müügi edendamiseks. Eelnev müügitöö kogemus ei ole vajalik.

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 3 korda nädalas järjest. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

 analüüsib turusituatsiooni;
 planeerib turundus ja müügitegevusi;
 kasutab erinevaid müügitehnikaid;
 analüüsib müügitulemusi;
 kavandab tegevused müügijärgselt

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 müük, telefonimüük ja isiklik müük;
 turunduskanalid ja turundustegevused. Koduleht. Ärimeedia. Kujundamine, masspostitused, kliendibaasi koostamine, uudiskirjad (nendega liitumine).
 müügistrateegia ja müügikorraldus. Turuanalüüs. Kliendivajaduste väljaselgitamine. Segmenteerimine, väärtuspakkumine, tooteportfell. Müügimeeskonna töö korraldus. Müügiplaani koostamine, jälgimine ja täitmine.
 müügiprotsess. Müügiprojekti juhtimine. Müügitulemuste analüüs.
 müügipsühholoogia ja müügitehnikad. Closingu tehnikad. Juurde-, rist- ja lisamüük.

Õppemeetodid: Interaktiivne suhtluspõhine loeng, grupiarutelud, praktilised tööd, juhtumianalüüsid, iseseisev töö

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

● osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
● praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav.

Seatud õpiväljundeid hinnatakse teemapõhiselt:
 Analüüsib turusituatsiooni. Planeerib müügitegevusi-Hindamismeetod-juhtumi analüüs. Hindamiskriteerium-planeerib müügitegevusi vastavalt
turusituatsioonile
 Kasutab erinevaid müügitehnikaid -Hindamismeetod- teenuse või toote esitlus. Hindamiskriteerium- kasutab vähemalt ühte müügitehnikat
 Analüüsib müügitulemusi -Hindamismeetod- praktiline töö. Hindamiskriteerium- kasutab analüüsi meetodeid ja toob välja peamised järeldused.
 Kavandab tegevused müügijärgselt. Hindamismeetod-juhtumi analüüs. Hindamiskriteerium- juhindub kliendihalduse põhimõtetetest.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.