Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, TARTUS SADAMA 1,

RAKVERES LAI 7, JÕHVIS KUTSE 13,

PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

HIND: 2496  

KÕIKIDELE OSALEJATELE NÄIDISDOKUMENDID TASUTA

Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex.

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

TALLINNAS

5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28.10

TARTUS KELL 11.00

1, 2, 8,9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.10

Rakveres/Jõhvis PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

10-11.2020 kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 

144 ak/h, millest kontaktõpe 80 ak/h ja 64 ak/h iseseisevtöö.

Õppekava koostamise alus:  osaliselt ettevõtja V, personalispetsialisti V, raamatupidaja V kutsestandardi põhioskuste ja-teadmiste nõudeid järgides.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest. Inimesed, kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ja hindavad elukestvat õpet.

Õppeaja kestus: toimub 10 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas.

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan. Süvendada teadmisi ja oskusi ettevõtjana personalijuhtimise ning raamatupidamise valdkonnas. Koostada vajadusel investorile äriplaani.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu on valmis toimima ettevõtjana muutuvas keskkonnas, oskab toimida loominguliselt, oskab analüüsida, kas ettevõtlus on tema jaoks ja määratleda oma äriideed. Orienteerub ettevõtluskeskkonda kujundavates tegurites. Tunneb ettevõtte rajamise peamisi etappe. Mõistab planeerimise suurt osakaalu ettevõtte rajamisel. Teab äriplaani koostamise põhialuseid ning oskab vältida enamlevinud vigu äriplaani koostamisel. Tunneb alustava ettevõtte juhtimise põhimõtteid. Tunneb turunduse ja müügiprotsessi olulisust. Oskab koostada oma ettevõttega seonduvat eelarvet. Omandab baasteadmised, et alustada finantsprognooside koostamisega (toode, müük, investeeringud, finantseerimine). Mõistab meeskonnatöö olulisust edu saavutamisel, oskab valida ja leida just tema meeskonda ühesuguste väärtushinnangutega sobivat liiget, oskab vormistada lepinguid. Mõistab personalitöö ning finantsarvestuse olulisust edu saavutamisel. Koostab vajadusel investorile äriplaani.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (36 tundi) nimetused ja mahud tundides

I MOODUL Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36 h 

Ettevõtlus – Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused). Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt). Raamatupidamise põhialused –raamatupidamise seadus, kassa –ja tekkepõhine raamatupidamine. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sund-kindlustusmaksed. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

II MOODUL Raamatupidamine 

2. praktilise töö lühikirjeldus (44 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Majandusarvestus 24 tundi- Majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel. Raha arvestus. Varude arvestus. Bioloogilise vara arvestus. Põhivara arvestus. Laenukohustuste arvestus. Võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu. Sihtfinantseerimise arvestus. Omakapitali arvestus. Tulude ja kulude arvestus. Pearaamatu ja käibeandmiku koostamine. Raamatupidamise aastaruande koostamine, deklaratsioonide täitmine ja juhtimisarvestus.

Äriplaani koostamine 20 tundi- äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos, äriplaani kaitsmine ja nõustamine.

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega ja näidisdokumendid.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII.  

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomrevident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.