MS Office töövahendite oskuslik kasutamine

EDILON KOOLITUSED ON TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 56 ak/h, millest 40 ak/h auditoorne praktiline töö + iseseisev töö 16 ak/h. Õppepäev on 8 ak/h

Õppekavarühm: Arvutikasutus

HIND: 2400

VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A algus kell 10.00

12, 13, 25, 26, 27.08

25, 26, 27.08 ja 9, 10.09

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00

12, 13, 25, 26, 27.08

25, 26, 27.08 ja 9, 10.09

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada MS Office töövahendeid.

Sihtrühm: Täiskasvanud, kes soovivad täiendada oma MS Office arvutialaseid teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil ja motivatsioon õppimiseks. Vähemat põhiharidus ja vanusepiirang puudub.

Tekstitöötlus MS Word 10 ak/h

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming; teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine. Pildi, graafika, diagrammi, kujundi, lingi lisamine ja vormindamine. Tabeli koostamine ja vormindamine. Mahuka dokumendi korrastamine: päise-jaluse lisamine, leheküljenumbrid, all- ja järelmärkused. Dokumendi printimine. Sisukorra moodustamine, aadresside, siltide, kirjade hulgipostitus.

Tabeltöötlus MS Excel 14 ak/h

MS Excel: Tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine ja tabeli vorming. Valemite ja funktsioonide kasutamine erinevates dokumentides. Arve, kalkulatsiooni koostamine, tööaja arvestus. Aja- ja tekstifunktsioonide kasutamise võimalusi. Diagrammide koostamine. Tabeli korrastamine ja printimine.

Esitluse loomine  MS PowerPoint 8 ak/h

Slaidide koostamine, kujundamine, animatsioon ja esitlus. Slaidide printimine.

Iseseisva töö sisuks on ülesannete lahendamine arvutis

Õpiväljundid:

Tekstitöötlus MSWord

  • Õpilane teab ja oskab kasutada MS Wordi. Koostab dokumente, kasutab märgi- ja lõiguvormingut ja redigeerib teksti. Lisab ja vormindab pildi, graafika ja diagrammi. Koostab ja vormindab tabeli.

Tabeltöötlus MS Excel

  • Sisestab andmed ja vormindab tabeli, koostab diagramme. Kasutab valemeid ja funktsioone erinevates dokumentides.
  • Rakendab MS PowerPointi esitluse loomisel. Koostab ja kujundab slaidid. Rakendab animatsioone ja esitleb slaide.
  • Prindib dokumente.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine tunnis. Iseseisvate tööde esitamine.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

ÕppemeetodidNäitlikustatud loengud ning praktilised tööd arvutil

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjalid sisaldavad harjutusülesandeid, mida on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks.
Õppematerjalid on osalejatele tasuta

Koolitaja andmed: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.