Praktiline raamatupidamine Merit tarkvaraga

Hind: 3200 

SOODUSHIND: 2500 osaleja kui grupis vähemalt 5 osalejat.

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVIS KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

Aastaringselt kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  

26 ak/h, millest 26 ak/h auditoorne praktiline töö.

9 ak-tunnine õppepäev. Koolitus toimub 3 päeva järjest.

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskus korraldada väikeettevõtte raamatupidamist programmis Merit Aktiva ja Merit Palk.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Sihtrühm: Raamatupidamise valdkonnas töötavad spetsialistid või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina.

Koolituse sisu: Sissejuhatus raamatupidamisprogrammi. Raamatupidamise sisseseadmine Merit Aktiva ja Merit Palk.

Auditoorne praktiline töö: Programmiga tutvumine, programmi seadistamine ja lihtsamate raamatupidamistehingute kajastamine. Programmist tuleva aruandluse jälgimine ja analüüs.

Praktiline töö raamatupidamine programmis Merit Aktiva:
● Tarkvara tutvustamine ja seadistamine. Kontoplaan. Algsaldod.
● Osaühingu majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites Merit Aktivas.
● Müük. Artiklid. Kliendid. Müügiarve kujundamine. Arvete koostamine, parandamine, saatmine. Perioodilised arved. E-arved. Arved välisriiki, erinevad valuutad. Müügi aruanded. Raha laekumine. Võlglaste aruanne. Ettemaksud. Tasaarveldused. Meeldetuletused. Saldoteatised. Lootusetud võlad. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Ost. Ostuarvete sisestamine. Artiklid. Tarnijad. Kulud. Kaubad. Materiaalne põhivara. Kulude periodiseerimine. Kuluaruanded. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Käibemaksukohutuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase omast. Maksukohustuse tekkimine.
● Raamatupidamise korraldamine, sh paberivaba raamatupidamine. Masinloetavad dokumendid. Andmete import. Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed töövõtted.
● Põhiaruannete koostamine ja majandusseisu hindamine. Aruannete seosed algdokumentide ja raamatupidamise kannetega.
● Majandusaasta lõpetamine. Majandusaasta aruande koostamine.

● Merit Palk. Töötasu, erisoodustuste, kingituste ja annetuste ning vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude aspektid, nende maksustamine ja kirjendamine.

Õppemeetodid: Praktiliste ülesannete lahendamine.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • kasutab Merit tarkvara funktsioone;
  • korraldab tarkvara abiga paberivaba raamatupidamise kasutades kaasaegseid töövõtteid;
  • koostab ja seostab raamatupidamise põhiaruandeid kasutades raamatupidamise tarkvara;
  • arvestab maksud lihtsamatelt töötasu, erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamise juhtudelt ning kirjendab need majandustarkvaras.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õppematerjalide loend:  õppematerjal paberkandjal ja/või elektroonselt.

https://www.merit.ee/tugi/aktiva-juhendid/

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti!

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.  2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom. 
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.