Merit tarkvara koolitus 18 ak/h

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  18ak/h kontaktõpe ja õppepäev on 6 ak/h.

Õppekavarühm: Arvutikasutus

HIND: 2430

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A,

TARTUS SOOLA 6,

RAKVERES LAI 7

algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

TALLINNAS

24, 25, 26.05

28, 29, 30.06

26, 27, 28.07

9.2021 kokkuleppel

TARTUS ALGUS KELL 11.00 või KOKKULEPPEL

27, 28, 29.05

28, 29, 30.06

22, 23, 24.07

9.2021 kokkuleppel

RAKVERES

Aastaringselt kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  18ak/h kontaktõpe ja õppepäev on 6 ak/h.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest. Sobib nii algajale kui edasijõudnule.

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega.

Praktiline töö raamatupidamine programmis Merit Aktiva (18 tundi):
● Tarkvara Merit Aktiva tutvustamine ja seadistamine. Kontoplaan. Algsaldod.
● Osaühingu (mitte käibemaksukohustuslase) majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites Merit Aktivas.
● Müük. Artiklid. Kliendid. Müügiarve kujundamine. Arvete koostamine, parandamine, saatmine. Perioodilised arved. E-arved. Arved välisriiki, erinevad valuutad. Müügiaruanded. Raha laekumine. Võlglaste aruanne. Ettemaksud. Tasaarveldused. Meeldetuletused. Saldoteatised. Lootusetud võlad. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Ost. Ostuarvete sisestamine. Artiklid. Tarnijad. Kulud. Kaubad. Materiaalne põhivara. Kulude periodiseerimine. Kuluaruanded. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Käibemaksukohutuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase omast. Maksukohustuse tekkimine.
● Raamatupidamise korraldamine, sh paberivaba raamatupidamine. Masinloetavad dokumendid. Andmete import. Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed töövõtted.
● Põhiaruannete koostamine ja majandusseisu hindamine. Aruannete seosed algdokumentide ja raamatupidamise kannetega.
● Majandusaasta lõpetamine. Majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpiväljundid saavutatud õppija:

  1. korraldab tarkvara abiga paberivaba raamatupidamise, kasutab kaasaegseid töövõtteid.
  2. koostab ja sisestab igapäevaseid algdokumente tarkvaras, teab nende olulisust.
  3. koostab ja seostab raamatupidamise põhiaruandeid kasutades raamatupidamise tarkvara.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti!

Koolitaja andmed:

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom. 
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.